คุณลักษณะเฉพาะของ

 

ระบบ ICT SCIENCE LIBRARY LAB ON DEMAND

 
รายละเอียดคุณสมบัติของโปรแกรม
  1. เป็นระบบที่เป็นเว็บแอปพลิเคชั่น (Web Application) มีฟังก์ชั่นการทำงานอยู่บนเว็บผ่านทางโปรแกรมประเภทบราวเซอร์ และสามารถทำงานได้ในระบบเครือข่ายภายใน (Intranet) โดยติดตั้งโปรแกรมระบบทั้งหมดบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่แม่ข่าย  
     
2. เป็นระบบที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Linux Server  
     
  3. เป็นระบบระบบที่รองรับการทำงานด้วยภาษาเว็บโปรแกรมมิ่ง (Web Programming Language) ได้แก่ PHP, HTML, Java Script, ActiveX  
     
4. เป็นระบบที่รองรับการทำงานร่วมกับ Apache Web Server  
     
5. เป็นระบบที่สนับสนุนการทำงานร่วมกับโปรแกรมบราวเซอร์ ได้แก่ Microsoft Explorer, Google Chrome  
     
6. ระบบจัดเก็บการทดลองวิทยาศาสตร์ โดยแยกตามหมวดหมู่เนื้อหาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนี้  
     6.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
         - สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
       -
สาระที่ 2 สารและสมบัติของสาร
       -
สาระที่ 3 แรงและการเคลื่อนที่
       -
สาระที่ 4 งานและพลังงาน
       -
สาระที่ 5 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ
       -
สาระที่ 6 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
 
     6.2 มัธยมศึกษาตอนปลายในวิชาวิทยาศาสตร์ มีสาระเนื้อหาดังนี้  
         - วิชาชีววิทยา
       -
วิชาเคมี
       -
วิชาฟิสิกส์
       -
วิชาวิทยาศาสตร์