คุณลักษณะเฉพาะของ

 

ระบบ ICT SCIENCE LIBRARY LAB ON DEMAND

 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
  1. เป็นระบบที่เป็นเว็บแอปพลิเคชั่น (Web Application) มีฟังก์ชั่นการทำงานอยู่บนเว็บผ่านทางโปรแกรมประเภทบราวเซอร์ และสามารถทำงานได้ในระบบเครือข่ายภายใน (Intranet) โดยติดตั้งโปรแกรมระบบทั้งหมดบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่แม่ข่าย  
     
2. เป็นระบบที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Linux Server หรือเทียบเท่า  
     
  3. เป็นระบบระบบที่รองรับการทำงานด้วยภาษาเว็บโปรแกรมมิ่ง (Web Programming Language) อย่างไรอย่างหนึ่งหรือมากกว่าได้ เช่น PHP, HTML, Java Script, ActiveX เป็นต้น  
     
4. เป็นระบบที่รองรับการทำงานร่วมกับ Apache Web Server  หรือเทียบเท่า  
     
5. เป็นระบบที่สนับสนุนการทำงานร่วมกับโปรแกรมบราวเซอร์ อย่างไรอย่างหนึ่งหรือมากกว่าได้ เช่น Microsoft Explorer, Mozilla Firefox หรือ Google Chrome เป็นต้น  
     
6. ระบบสามารถจัดเก็บการทดลองวิทยาศาสตร์ โดยแยกตามหมวดหมู่เนื้อหาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนี้  
     6.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
         - สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
       -
สาระที่ 2 สารและสมบัติของสาร
       -
สาระที่ 3 แรงและการเคลื่อนที่
       -
สาระที่ 4 งานและพลังงาน
       -
สาระที่ 5 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ
       -
สาระที่ 6 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
 
     6.2 มัธยมศึกษาตอนปลายในวิชาวิทยาศาสตร์ มีสาระเนื้อหาดังนี้  
         - วิชาชีววิทยา
       -
วิชาเคมี
       -
วิชาฟิสิกส์
       -
วิชาวิทยาศาสตร์