คุณสมบัติของ

โปรแกรม Digital Content GIFTED CURRICULUM

คุณลักษณะพื้นฐาน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
-  หลักสูตรลดระยะเวลาเรียน

วิชาคณิตศาสตร์

1

เรื่อง สมบัติของจำนวนนับ

2

เรื่อง ระบบของจำนวนเต็ม

3

เรื่อง เลขยกกำลัง

4

เรื่อง พื้นฐานเลขาคณิต

5

เรื่อง เศษส่วนและทศนิยม

6

เรื่อง การประมาณค่า

7

เรื่อง คู่อันดับและกราฟ

8

เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

9

เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ

10

เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ

11

เรื่อง การวัด

12

เรื่อง แผนภูมิรูปวงกลม

13

เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต

14

เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ

15

เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

16

เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง

17

เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

18

เรื่อง เส้นขนาน

19

เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร

20

เรื่อง กราฟ

21

เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น

22

เรื่อง ความคล้าย

23

เรื่อง อสมการ

24

เรื่อง ความน่าจะเป็น

25

เรื่อง สถิติ

26

เรื่อง ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์

วิชาวิทยาศาสตร

1

เรื่อง เรียนรู้วิทยาอย่างไร

2

เรื่อง สารรอบตัว

3

เรื่อง สารละลาย

4

เรื่อง สารละลายกรดหรือเบส

5

เรื่อง บรรยากาศ

6

เรื่อง ลมฟ้าอากาศ

7

เรื่อง การเคลื่อนที่

8

เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิต

9

เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช

10

เรื่อง การจำแนกสาร

11

เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี

12

เรื่อง ทรัพยากรธรณี

13

เรื่อง โลกของเรา

14

เรื่อง แรงในชีวิตประจำวัน

15

เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิต

16

เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์

17

เรื่อง แสง

18

เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่

19

เรื่อง งานและพลังงาน

20

เรื่อง พลังงานไฟฟ้า

21

เรื่องปฎิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ

22

เรื่อง ดวงดาวบนท้องฟ้า

23

เรื่อง เทคโนโลยีอวกาศ

24

เรื่อง ระบบนิเวศ

25

เรื่อง มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

26

เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
-  หลักสูตรเพิ่มพูนประสบการณ์ 

วิชาคณิตศาสตร์

1

เรื่องจำนวนและตัวเลข

2

เรื่อง เลขยกกำลัง

3

เรื่อง ห.ร.ม. และ ค.ร.น.

4

เรื่อง เศษส่วนและทศนิยม

5

เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ

6

เรื่อง การแปรผัน

7

เรื่อง พหุนามและเศษส่วนพหุนาม

8

เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

9

เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

10

เรื่อง สมการเชิงเส้นสองตัวแปร

11

เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น

12

เรื่อง สมการกำลังสองสองตัวแปร

13

เรื่อง พาราโบลา

14

เรื่อง อสมการ

15

เรื่อง คู่อันดับ แผนภูมิและกราฟ

16

เรื่อง เรขาคณิตเบื้องต้น

17

เรื่อง ความคล้ายและความเท่ากันทุกประการ

18

เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร

19

เรื่อง ความสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ

20

เรื่อง ตรีโกณมิติ

21

เรื่อง วงกลม

22

เรื่อง สถิติ

23

เรื่อง ความน่าจะเป็น

วิชาวิทยาศาสตร์

1

เรื่อง สารรอบตัว

2

เรื่อง สารละลายกรดเบส

3

เรื่อง การแยกสาร

4

เรื่อง การเคลื่อนที่และตำแหน่งของวัตถุ

5

เรื่อง แรงที่กระทำต่อวัตถุ

6

เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

7

เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช

8

เรื่อง สารประกอบและธาตุ

9

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของสาร

10

เรื่อง พลังงานกล

11

เรื่อง พลังงานความร้อน

12

เรื่อง อาหารและการดำรงชีวิต

13

เรื่อง ดิน

14

เรื่อง หิน และ แร่

15

เรื่อง แหล่งน้ำ

16

เรื่อง โลกของเรา

17

เรื่อง บรรยากาศของเรา

18

เรื่อง ลมฟ้าอากาศ

19

เรื่อง เสียง , แสง

20

เรื่อง ระบบในร่างกายของมนุษย์และสัตว์

21

เรื่อง การสืบพันธุ์และถ่ายทอดพันธุกรรม

22

เรื่อง พลังงานไฟฟ้า

23

เรื่อง ระบบสุริยะ

24

เรื่อง ดาวดาวในท้องฟ้า

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
-  หลักสูตรขยายประสบการณ์ 

วิชาคณิตศาสตร์

1

เรื่อง เซต

2

เรื่อง การให้เหตุผล

3

เรื่อง ตรรกศาสตร์

4

เรื่อง จำนวนจริงและทฤษฎีจำนวน

5

เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์

6

เรื่อง ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน

7

เรื่อง ตรีโกณมิติ

8

เรื่อง กำหนดการเชิงเส้น

9

เรื่อง ฟังก์ชันเอกโปแนนเชียลและลอการิทึม

10

เรื่อง เมทริกซ์และดีเทอร์มินันท์

11

เรื่อง เวกเตอร์ 2 และ 3 มิติ

12

เรื่อง จำนวนเชิงซ้อนและสมการพหุนาม

13

เรื่อง ทฤษฎีกราฟ

14

เรื่อง ลำดับและอนุกรม

15

เรื่อง แคลคูลัส (Calculus)

16

เรื่อง การเรียงสับเปลี่ยน การจัดหมวดหมู่ และความน่าจะเป็น

17

เรื่อง สถิติและความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันของข้อมูล

วิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)

1

เรื่อง ฟิสิกส์ทั่วไปและการวัด

2

เรื่อง การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง

3

เรื่อง กฎของนิวตัน

4

เรื่อง สมดุลกล

5

เรื่อง งานและพลังงาน

6

เรื่อง การเคลื่อนที่วิถีโค้ง และการเคลื่อนที่แบบวงกลม

7

เรื่อง การเคลื่อนที่แบบ simple harmonic และการหมุน

8

เรื่อง การดลและโมเมนตัม

9

เรื่อง สมบัติของแข็ง ของเหลว และก๊าซ

10

เรื่อง ไฟฟ้าสถิตย์

11

เรื่อง ไฟฟ้ากระแสตรง

12

เรื่อง ไฟฟ้ากระแสสลับและแม่เหล็กไฟฟ้า

13

เรื่อง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

14

เรื่อง คลื่นกล

15

เรื่อง แสง

16

เรื่อง เสียง

17

เรื่อง ฟิสิกส์อะตอม

18

เรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์

วิชาวิทยาศาสตร์ (เคมี)

1

เรื่อง อะตอมและตารางธาตุ

2

เรื่อง พันธะเคมี

3

เรื่อง สมบัติของธาตุและสารประกอบ

4

เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์

5

เรื่อง ของแข็ง ของเหลว แก๊ส

6

เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

7

เรื่อง สมดุลเคมี

8

เรื่อง กรด-เบส

9

เรื่อง ไฟฟ้าเคมี

10

เรื่อง ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม

11

เรื่อง เคมีอินทรีย์

12

เรื่อง เชื้อเพลิงและซากดึกดำบรรพ์

13

เรื่อง สารชีวโมเลกุล

วิชาวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)

1

เรื่อง เราจะศึกษาชีววิทยากันอย่างไร

2

เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิต

3

เรื่อง สารเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต

4

เรื่อง การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์

5

เรื่อง การเจริญเติบโตและการแบ่งเซลล์

6

เรื่อง พันธุศาสตร์

7

เรื่อง วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต

8

เรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต

9

เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชมีดอก

10

เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง

11

เรื่อง การแลกเปลี่ยนก๊าซ การคายน้ำ และการลำเลียงสารในพืช

12

เรื่อง การเคลื่อนไหวของพืช

13

เรื่อง ระบบย่อยอาหาร

14

เรื่อง การลำเลียงสาร

15

เรื่อง ภูมิคุ้มกันของร่างกาย

16

เรื่อง การหายใจ

17

เรื่อง การขับถ่ายและการรักษาสมดุลของร่างกาย

18

เรื่อง ระบบโครงร่างของร่างกาย

19

เรื่อง ระบบประสาทและฮอร์โมน

20

เรื่อง ระบบสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต

21

เรื่อง พฤติกรรม

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
-  หลักสูตรลดระยะเวลาเรียน
 

วิชาคณิตศาสตร

1

เรื่อง เซต

2

เรื่อง การให้เหตุผล

3

เรื่อง จำนวนจริง

4

เรื่อง ความสัมพันธ์

5

เรื่อง ฟังก์ชัน

6

เรื่อง การนำกราฟไปใช้แก้ปัญหา

7

เรื่อง เลขยกกำลัง

8

เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ

9

เรื่อง กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ

10

เรื่อง การทดลองสุ่ม ปริภูมิตัวอย่าง และเหตุการณ์

11

เรื่อง ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์

12

เรื่อง สถิติและข้อมูล

13

เรื่อง การวัดการกระจายของข้อมูล

14

เรื่อง การแจกแจงปกติ

15

เรื่อง ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล

วิชาวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)

1

เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

2

เรื่อง ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต

3

เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

4

เรื่อง เทคโนโลยีชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ

5

เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิต

6

เรื่อง การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์

7

เรื่อง กลไกการรักษาดุลยภาพ

8

เรื่อง อยู่อย่างปลอดภัย

9

เรื่อง ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต

10

เรื่อง เคมีที่เป็นพื้นฐานของชีวิต

11

เรื่อง การแบ่งเซลล์

12

เรื่อง ระบบการย่อยอาหารและการสลายอาหารระดับเซลล์

13

เรื่อง การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์

14

เรื่อง การรักษาดุลยภาพในร่างกาย

15

เรื่อง การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต

16

เรื่อง ระบบประสาท

17

เรื่อง อวัยวะรับความรู้สึก

18

เรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ

19

เรื่อง พฤติกรรม

20

เรื่อง การตอบสนองของพืช

21

เรื่อง การถ่ายทอดทางพันธุกรรม

22

เรื่อง กรดนิวคลีอิก

23

เรื่อง พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ

24

เรื่อง วิวัฒนาการ

25

เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ

26

เรื่อง ประชากร

27

เรื่อง มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม

วิชาวิทยาศาสตร์ (เคมี)

1

เรื่องธาตุและสารประกอบ

2

เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี

3

เรื่อง สารชีวโมเลกุล

4

เรื่องปิโตรเลียม และพอลิเมอร์

5

เรื่อง โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ

6

เรื่อง พันธะโคเวเลนต์

7

เรื่อง พันธะไอออนิกและพันธะโลหะ

8

เรื่อง สมบัติของธาตุและสารประกอบ

9

เรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ์ 1

10

เรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ์ 4

11

เรื่อง ของแข็งและของเหลว

12

เรื่อง แก๊ส และเทคโนโลยีเกี่ยวข้องกับสมบัติของแข็ง ของเหลว และแก๊ส

13

เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

14

เรื่อง สมดุลเคมี

15

เรื่อง กรด – เบส 1

16

เรื่อง กรด – เบส 4

17

เรื่อง ไฟฟ้าเคมี 1

18

เรื่อง ไฟฟ้าเคมี 4

19

เรื่อง ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม

20

เรื่อง เคมีอินทรีย์ 1

21

เรื่อง เคมีอินทรีย์ 4

22

เรื่อง เชื่อเพลิงซากดึกดำบรรพ์

23

เรื่อง พอลิเมอร์

24

เรื่อง สารชีวโมเลกุล

วิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)

1

เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฟิสิกส์

2

เรื่อง การเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติ

3

เรื่อง แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่

4

เรื่องการเคลื่อนที่แบบต่างๆ

5

เรื่อง การเคลื่อนที่

6

เรื่อง สนามของแรง

7

เรื่อง คลื่น

8

เรื่อง กัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์

9

เรื่อง วิเคราะห์ผลการทดลองและการเคลื่อนที่

10

เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่

11

เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ แบบวงกลม และแบบฮาร์มอนิก

12

เรื่อง งานและพลังงาน

13

เรื่อง โมเมนตัมและการชน

14

เรื่อง การเคลื่อนที่แบบหมุน

15

เรื่อง สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น

16

เรื่อง คลื่นกล

17

เรื่อง เสียง

18

เรื่อง แสงและทัศนอุปกรณ์

19

เรื่อง แสงเชิงฟิสิกส์

20

เรื่อง ไฟฟ้าสถิต

21

เรื่อง ไฟฟ้าและแม่เหล็ก 1

22

เรื่อง ไฟฟ้าและแม่เหล็ก 4

23

เรื่อง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

24

เรื่อง ฟิสิกส์อะตอม

25

เรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
-  หลักสูตรเพิ่มพูนประสบการณ์
 

คณิตศาสตร์

1

เรื่อง เซต

2

เรื่อง การให้เหตุผล

3

เรื่อง ตรรกศาสตร์

4

เรื่อง จำนวนจริงและทฤษฎีจำนวน

5

เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์

6

เรื่อง ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน

7

เรื่อง ตรีโกณมิติ

8

เรื่อง กำหนดการเชิงเส้น

9

เรื่อง ฟังก์ชันเอกโปแนนเชียลและลอการิทึม

10

เรื่อง เมทริกซ์และดีเทอร์มินันท์

11

เรื่อง เวกเตอร์ 4 และ 5 มิติ

12

เรื่อง จำนวนเชิงซ้อนและสมการพหุนาม

13

เรื่อง ทฤษฎีกราฟ

14

เรื่อง ลำดับและอนุกรม

15

เรื่อง แคลคูลัส (Calculus)

16

เรื่อง การเรียงสับเปลี่ยน การจัดหมวดหมู่ และความน่าจะเป็น

17

เรื่อง สถิติและความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันของข้อมูล

วิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)

1

เรื่อง ฟิสิกส์ทั่วไปและการวัด

2

เรื่อง การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง

3

เรื่อง กฎของนิวตัน

4

เรื่อง สมดุลกล

5

เรื่อง งานและพลังงาน

6

เรื่อง การเคลื่อนที่วิถีโค้ง และการเคลื่อนที่แบบวงกลม

7

เรื่อง การเคลื่อนที่แบบ simple harmonic และการหมุน

8

เรื่อง การดลและโมเมนตัม

9

เรื่อง สมบัติของแข็ง ของเหลว และก๊าซ

10

เรื่อง ไฟฟ้าสถิตย์

11

เรื่อง ไฟฟ้ากระแสตรง

12

เรื่อง ไฟฟ้ากระแสสลับและแม่เหล็กไฟฟ้า

13

เรื่อง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

14

เรื่อง คลื่นกล

15

เรื่อง แสง

16

เรื่อง เสียง

17

เรื่อง ฟิสิกส์อะตอม

18

เรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์

วิชาวิทยาศาสตร์ (เคมี)

1

เรื่อง อะตอมและตารางธาตุ

2

เรื่อง พันธะเคมี

3

เรื่อง สมบัติของธาตุและสารประกอบ

4

เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์

5

เรื่อง ของแข็ง ของเหลว แก๊ส

6

เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

7

เรื่อง สมดุลเคมี

8

เรื่อง กรด-เบส

9

เรื่อง ไฟฟ้าเคมี

10

เรื่อง ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม

11

เรื่อง เคมีอินทรีย์

12

เรื่อง เชื้อเพลิงและซากดึกดำบรรพ์

13

เรื่อง สารชีวโมเลกุล

วิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)

1

เรื่อง เราจะศึกษาชีววิทยากันอย่างไร

2

เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิต

3

เรื่อง สารเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต

4

เรื่อง การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์

5

เรื่อง การเจริญเติบโตและการแบ่งเซลล์

6

เรื่อง พันธุศาสตร์

7

เรื่อง วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต

8

เรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต

9

เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชมีดอก

10

เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง

11

เรื่อง การแลกเปลี่ยนก๊าซ การคายน้ำ และการลำเลียงสารในพืช

12

เรื่อง การเคลื่อนไหวของพืช

13

เรื่อง ระบบย่อยอาหาร

14

เรื่อง การลำเลียงสาร

15

เรื่อง ภูมิคุ้มกันของร่างกาย

16

เรื่อง การหายใจ

17

เรื่อง การขับถ่ายและการรักษาสมดุลของร่างกาย

18

เรื่อง ระบบโครงร่างของร่างกาย

19

เรื่อง ระบบประสาทและฮอร์โมน

20

เรื่อง ระบบสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต

21

เรื่อง พฤติกรรม

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
-  หลักสูตรขยายประสบการณ์  

วิชาคณิตศาสตร์

1

เรื่อง การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่

2

เรื่อง สัมประสิทธิ์ทวินาม

3

เรื่อง หลักการเพิ่มเข้าและตัดออก

4

เรื่อง หลักรังนกพิราบ

5

เรื่อง ฟังก์ชันก่อกำเนิด

6

เรื่อง ความสัมพันธ์เวียนเกิด

7

เรื่อง เทคนิคเชิงการนับ

8

เรื่อง ความรู้เบื้องต้นของทฤษฎีจำนวน

9

เรื่อง การหารลงตัว

10

เรื่อง จำนวนเฉพาะ

11

เรื่อง ข้อเท็จจริงบางประการเกี่ยวกับจำนวนเฉพาะ

12

เรื่อง ฟังก์ชันเลขคณิต

13

เรื่อง คอนกรูเอนซ์

14

เรื่อง สมการไดโอแฟนไทน์

15

เรื่อง ความรู้พื้นฐานเรขาคณิต

16

เรื่อง รูปสามเหลี่ยม ความคล้าย

17

เรื่อง วงกลม คอร์ด และเส้นสัมผัส

18

เรื่อง รูปสามเหลี่ยมผืนผ้ากับรูปวงกลม

19

เรื่อง จุด เส้นตรงที่เกี่ยวข้องกับรูปสามเหลี่ยม

20

เรื่อง การแบ่งแบบฮาร์มอนิก และการสร้าง

21

เรื่อง ทฤษฎีบทของเซวา และทฤษฎีบทของเมเนลอส

22

เรื่อง อสมการเลขาคณิต

23

เรื่อง จำนวนเชิงซ้อน และการประยุกต์ทางเรขาคณิต

24

เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต

25

เรื่อง อสมการ

26

เรื่อง สมการเชิงฟังก์ชัน

27

เรื่อง ตรรกศาสตร์

28

เรื่อง เซต

29

เรื่อง ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน

30

เรื่อง ทฤษฎีจำนวน

31

เรื่อง คณิตศาสตร์เชิงการจัด

32

เรื่อง เมทริกซ์

วิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)

1

เรื่อง คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ขั้นต้น

2

เรื่อง หน่วยของการวัดและความแม่นยำของการทดลอง

3

เรื่อง กฎของการเคลื่อนที่

4

เรื่อง การบรรยายการเคลื่อนที่

5

เรื่อง การเคลื่อนที่ภายใต้อิทธิพลของแรงสำหรับระบบที่มี   1 อนุภาค

6

เรื่อง การเคลื่อนที่ภายใต้อิทธิพลของแรงสำหรับระบบที่มี   มากกว่า 1 อนุภาค

7

เรื่อง ทฤษฎีสัมพัทธภาพ

8

เรื่อง แรงไฟฟ้าและสนามไฟฟ้า

9

เรื่อง แรงแม่เหล็กและสนามแม่เหล็ก

10

เรื่อง การเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า

11

เรื่อง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในสุญญากาศ

12

เรื่อง บทนำ อุณหพลศาสตร์

13

เรื่อง กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์

14

เรื่อง กฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์

15

เรื่อง ทฤษฎีของโบลต์ซมันน์

16

เรื่อง หลักสูตรการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ, ข้อสอบแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิก

17

เรื่อง ตัวอย่างข้อสอบเกี่ยวกับอุณหพลศาสตร์ ในการสอบแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิก

วิชาวิทยาศาสตร์ (เคมี)

1

เรื่อง สสารและการเปลี่ยนแปลง

2

เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี

3

เรื่อง กรด - เบส

4

เรื่อง แนวคิดพิ้นฐานทางเคมีและปริมาณสารสัมพันธ์ (เคมีคำนวณ)

5

เรื่อง อะตอม

6

เรื่อง ตารางธาตุ

7

เรื่อง พันธะเคมี

8

เรื่อง ธาตุเรพรีเซนเททีฟ กลุ่ม S

9

เรื่อง ธาตุเรพรีเซนเททีฟ กลุ่ม P

10

เรื่อง ธาตุทรานซิชัน

11

เรื่อง แลนทาไนด์และแอกทิไนด์

12

เรื่อง ของแข็ง

13

เรื่อง แก๊ส

14

เรื่อง เทอร์โมไดนามิกส์

15

เรื่อง สมดุลเคมี

16

เรื่อง ไฟฟ้าเคมี

17

เรื่อง จลนศาสตร์เคมี

วิชาวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)

1

เรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต , อาณาจักรมอเนอรา, แบคทีเรีย, พันธุศาสตร์ของแบคทีเรีย, อาณาจักรโพรทิสตา

2

เรื่อง อาณาจักรฟังไจ , ยีสต์

3

เรื่อง อาณาจักรพืช , สาหร่าย , ไบรโอไฟต์, เทรคีโอไฟต์

4

เรื่อง ลำต้นและโครงสร้างของลำต้น, ราก, ใบ, ดอก, ช่อดอก, ผล, เมล็ด

5

เรื่อง สมดุลของน้ำในพืช

6

เรื่อง ธาตุอาหารพืช

7

เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง

8

เรื่อง นิเวศสรีรวิทยาของการสังเคราะห์แสง

9

เรื่อง การหายใจและเมแทบอลิซึมของไขมัน

10

เรื่อง การเคลื่อนย้ายสารอาหารในพืช

11

เรื่อง การเจริญเติบโตของพืช

12

เรื่อง การเคลื่อนไหวของพืชและสรีรวิทยาของการตอบสนองต่อปัจจัย ภายนอก

13

เรื่อง ออกซินควบคุมการเจริญเติบโตและพัฒนา

14

เรื่อง ไซโทไคนินควบคุมการแบ่งเซล

15

เรื่อง จิบเบอเรลลินควบคุมความสูงของพืช

16

เรื่อง เอทิลีนฮอร์โมนที่เป็นแก๊ส

17

เรื่อง Abscissic acid

18

เรื่อง สรีรวิทยาของการควบคุมการออกดอก

19

เรื่องสรีรวิทยาการตอบสนองต่อปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่ ไม่เหมาะสม

20

เรื่อง โครโมโซม , การแบ่งเซลล์ , กฎของเมนเดล

21

เรื่อง ปฏิกิริยาร่วมของยีน, สารพันธุกรรม , ความน่าจะเป็น,  มัลติเพิลอัลลีล, ลักษณะพันธุกรรมที่ควบคุมด้วยยีนบนโครโมโซมเพศ

22

เรื่อง เจเนติก รีคอมบิเนชัน, ลักษณะพันธุกรรมที่ควบคุมด้วยยีนนอกนิวเคลียส , การเปลี่ยนแปลงของโครโมโซม, การกลายพันธุ์ , การถ่ายทอดลักษณะปริมาณ, พันธุศาสตร์,ประชากร, พันธุวิศวกรรม

23

เรื่อง บทนำ การกำเนิดและการจัดลำดับสิ่งมีชีวิต

24

เรื่อง การดำรงชีพ ของสิ่งมีชีวิต : ระบบย่อยอาหาร ระบบหายใจ
ระบบไหลเวียนระบบประสาทระบบภูมิคุ้มกัน ระบบขับถ่ายระบบต่อมไร้ท่อ

25

เรื่อง การสืบพันธุ์และการเจริญของสัตว์

 

26

เรื่อง พันธุศาสตร์

 

27

เรื่อง วิวัฒนาการ

 

28

เรื่อง กำเนิดโลก สิ่งมีชีวิต อนุกรมวิธาน และอาณาจักรสัตว์

 

29

เรื่อง นิเวศวิทยา

 

30

เรื่อง พฤติกรรม