คุณสมบัติของ

โปรแกรม Digital Content ICT SCIENCE LAB ON DEMAND

คุณลักษณะพื้นฐาน

 
1. เป็นการจัดเก็บการทดลองวิทยาศาสตร์ ที่สอดคล้องตามเนื้อหาของ สสวท. ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 4551 และเป็นการทดลองที่จะต้องประกอบด้วย จุดประสงค์การทดลอง อุปกรณ์การทดลอง วิธีการทดลอง  สรุปผลการทดลอง และแบบประเมินผล โดยแยกตามหมวดหมู่เนื้อหาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนี้
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 • สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต   
 • สาระที่ 4 สารและสมบัติของสาร
 • สาระที่ 5 แรงและการเคลื่อนที่
 • สาระที่ 4 งานและพลังงาน
 • สาระที่ 5 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ
 • สาระที่ 6 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • วิชาชีววิทยา
 • วิชาเคมี
 • วิชาฟิสิกส์
 • วิชาวิทยาศาสตร์
  และจัดเก็บในระบบที่มีคุณสมบัติดังนี้
  2. เป็นระบบที่เป็นเว็บแอปพลิเคชั่น (Web Application) มีฟังก์ชั่นการทำงานอยู่บนเว็บผ่านทางโปรแกรมประเภทบราวเซอร์ และสามารถทำงานได้ในระบบเครือข่ายภายใน (Intranet) โดยติดตั้งโปรแกรมระบบทั้งหมดบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่แม่ข่าย
  3. เป็นระบบที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Linux Server หรือเทียบเท่า
  4. เป็นระบบระบบที่รองรับการทำงานด้วยภาษาเว็บโปรแกรมมิ่ง (Web Programming Language) อย่างไรอย่างหนึ่งหรือมากกว่าได้ เช่น PHP, HTML, Java Script, ActiveX เป็นต้น
  5.  เป็นระบบที่รองรับการทำงานร่วมกับ Apache Web Server  หรือเทียบเท่า
  6.  เป็นระบบที่สนับสนุนการทำงานร่วมกับโปรแกรมบราวเซอร์ อย่างไรอย่างหนึ่งหรือมากกว่าได้ เช่น Microsoft Explorer, Mozilla Firefox หรือ Google Chrome เป็นต้น
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 • สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต  จำนวนไม่น้อยกว่า  55 การทดลอง
 • สาระที่ 4 สารและสมบัติของสาร  จำนวนไม่น้อยกว่า 18  การทดลอง
 • สาระที่ 5 แรงและการเคลื่อนที่  จำนวนไม่น้อยกว่า 11  การทดลอง
 • สาระที่ 4 งานและพลังงาน  จำนวนไม่น้อยกว่า  50 การทดลอง
 • สาระที่ 5 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ จำนวนไม่น้อยกว่า 46  การทดลอง
 • สาระที่ 6 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  จำนวนไม่น้อยกว่า  6 การทดลอง
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 • วิชาชีววิทยา จำนวนไม่น้อยกว่า  85 การทดลอง
 • วิชาเคมี  จำนวนไม่น้อยกว่า  45 การทดลอง
 • วิชาฟิสิกส์  จำนวนไม่น้อยกว่า 64  การทดลอง
 • วิชาวิทยาศาสตร์  จำนวนไม่น้อยกว่า 19  การทดลอง
 •