คุณสมบัติของ

โปรแกรม Digital Content Self Access Learning

คุณลักษณะพื้นฐาน

  1. เป็นระบบที่นำเอาแผนการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและแบบฝึกหัด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาบูรณาการรวมกับสื่อการเรียนการสอนทางด้านการศึกษาต่าง ๆ อาทิเช่น เนื้อหาเพิ่มเติมจาก WEBSITE, CLIP VDO YOUTUBE ทางการศึกษา, APPLICATION,  E-LEARNING CAI, GALLERY รูปภาพ, VDO STEAMING และแบบฝึกทักษะ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  โดยมีลักษณะของระบบดังนี้ เป็นระบบที่เป็นเว็บแอปพลิเคชั่น (Web Application) มีฟังก์ชั่นการทำงาน อยู่บนเว็บผ่านทางโปรแกรมบราวเซอร์ และสามารถทำงานได้ในระบบเครือข่ายภายใน (Intranet) โดยติดตั้งโปรแกรมระบบทั้งหมดบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่แม่ข่าย
 
  2. เป็นระบบที่รองรับการทำงานด้วยภาษาเว็บโปรแกรมมิ่ง (Web Programming Language) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่าได้  
  3. เป็นระบบที่รองรับการทำงานร่วมกับเซิร์ฟเวอร์ (Web Server) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่าได้   
  4. เป็นระบบที่สนับสนุนการทำงานร่วมกับโปรแกรมบราวเซอร์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่าได้