คุณสมบัติของ

โปรแกรม Digital Content ICT RESOURCE CENTER TUTOR

ON DEMAND

คุณลักษณะพื้นฐาน

  - เป็นการรวบรวมเนื้อหาตามรายวิชาที่เป็น VDO บันทึกการกวดวิชาในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องและมีเอกสารยืนยันจากบริษัทที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ และผู้เสนอราคาจะต้องนำมาแสดงและสาธิตในวันตรวจคุณลักษณะหรือวันเปิดซอง โดยมีเนื้อหาตามรายวิชาดังกล่าว และนำมาจัดเก็บไว้ในระบบทีมีคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้
 
  1. เป็นระบบที่เป็นเว็บแอปพลิเคชั่น (Web Application) มีฟังก์ชั่นการทำงานอยู่บนเว็บผ่านทางโปรแกรมประเภทบราวเซอร์และสามารถทำงานได้ในระบบเครือข่ายภายใน โดยติดตั้งโปรแกรมระบบทั้งหมดบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่แม่ข่าย  
  2. เป็นระบบที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Linux Server หรือเทียบเท่า  
  3. เป็นระบบระบบที่รองรับการทำงานด้วยภาษาเว็บโปรแกรมมิ่ง (Web Programming Language) อย่างไรอย่างหนึ่งหรือมากกว่าได้ เช่น ASP, PHP, HTML, JSP, Java Script, ActiveX เป็นต้น  
  4. เป็นระบบที่รองรับการทำงานร่วมกับเซิร์ฟเวอร์ (Web Server) อย่างไรอย่างหนึ่งหรือมากกว่าได้  
  5. เป็นระบบที่สนับสนุนการทำงานร่วมกับโปรแกรมบราวเซอร์ อย่างไรอย่างหนึ่งหรือมากกว่าได้ เช่น Microsoft Explorer, Mozilla Firefox หรือ Netscape Navigator เป็นต้น  
  5. สามารถจัดเก็บรวบรวมสื่อวีดีทัศน์ ของการเรียนการสอน ตามกลุ่มสาระต่างๆ ที่ใช้สำหรับการสอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ โดยจัดเก็บลงบนระบบฐานข้อมูลใน SERVER ได้  
  6. ระบบจะต้องสามารถจัดเก็บ และเรียกใช้งานด้วยระบบกราฟิก โดยแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
  7. ระบบจะต้องสามารถให้ผู้ควบคุมระบบเพิ่ม หรือลด ข้อมูล วีดีทัศน์ ได้โดยสะดวก และง่ายต่อการใช้งานและไม่จำกัดจำนวนของวีดีทัศน์  
  8. ระบบต้องสามารถนำเอาเอกสารประกอบการสอน ของวีดีทัศน์ ที่มี เอกสารประกอบมาพิมพ์ได้โดยง่ายในหน้าจอเดียวกัน