Digital Content โครงงาน SAVE THE SNAILS

 

Digital Content โครงงาน SAVE THE SNAILS
1. เรื่อง วิศวกรรม สิ่งแวดล้อมและหอยทาก
2. เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยวนำและไมเคิล ฟาราเดย์
3. เรื่อง เฟืองชุด เครื่องกำเนิดฟ้า และ LED
4. เรื่อง เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแรงโน้มถ่วงโลก
5. เรื่อง พลังงานลมและพลังงานน้ำ