Digital Content โครงงาน SAVE THE SEA BIRDS

 

Digital Content โครงงาน SAVE THE SEA BIRDS
1. เรื่อง บทนำและที่มา ของ SAVE THE SEA BIRDS
2. เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิศวกรรมและพลังงาน
3. เรื่อง จากพลังงานแสงเป้นพลังงานไฟฟ้า
4. เรื่อง จากพลังงานไฟฟ้าไปเป็นพลังงานกล
5. เรื่อง แรงเสียดทาน
6. เรื่อง การออกแบบทางวิศวกรรม การก่อสร้างและการทดสอบ