Digital Content โครงงาน SAVE THE PENGUINS

 

Digital Content โครงงาน SAVE THE PENGUINS
1. เรื่อง บทนำ SAVE THE PENGUINS และฉนวนกันความร้อน
2. เรื่อง การนำความร้อน การแผ่รังสีความร้อน การพาความร้อน
3. เรื่อง ทบทวนการถ่ายเทความร้อนและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบการทดลอง
4. เรื่อง การออกแบบและสร้างที่อยู่อาศัยของนกเพนกวิน
5. เรื่อง ทดสอบที่อยู่อาศัยของนกเพนกวิน การออกแบบใหม่และการทดสอบครั้งสุดท้าย