Digital Content โครงงาน SAVE THE BLACK FOOTED FERRETS

 

Digital Content โครงงาน SAVE THE BLACK FOOTED FERRETS
1. เรื่อง เฟอเรทแบลคฟุต
2. เรื่อง วงจรไฟฟ้าและโรงกำเนิดไฟฟ้า
3. เรื่อง การจัดเก็บไฟฟ้า
4. เรื่อง การออกแบบและการสร้างอาคารบ้านเรือน
5. เรื่อง การออกแบบและการสร้างสายไฟฟ้าที่ต่อกันเป็นตารางของหมู่บ้าน