DIGITAL CONTENT STEM LAB ON DEMAND โครงงาน SAVE THE SNAILS

 

DIGITAL CONTENT STEM LAB ON DEMAND โครงงาน SAVE THE SNAILS
1. การทดลองเรื่อง ถ่านหินทำให้เกิดไฟฟ้าได้อย่างไร
2. การทดลองเรื่อง เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่จับถือได้
3. การทดลองเรื่อง มือหมุนไฟฉาย
4. การทดลองเรื่อง มอเตอร์ที่แยกส่วนออก
5. การทดลองเรื่อง รูปแบบกังหันลม
6. การทดลองเรื่อง ลูกบอลพลังงาน
7. การทดลองเรื่อง ไฟฉายเขย่า
8. การทดลองเรื่อง เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีสองทาง LED แบบมือถือ
9. การทดลองเรื่อง การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนทำให้เกิดกระแสไฟฟ้า
10. การทดลองเรื่อง สาธิตการใช้มัลติมิเตอร์