DIGITAL CONTENT STEM LAB ON DEMAND โครงงาน SAVE THE PENGUINS

 

DIGITAL CONTENT STEM LAB ON DEMAND โครงงาน SAVE THE PENGUINS
1. การทดลองเรื่อง Soda Can Demo
2. การทดลองเรื่อง การนำความร้อน การแผร่รังสีความร้อน การพาความร้อน
3. การทดลองเรื่อง การถ่ายเทความร้อนและการออกแบบการทดลอง
4. การทดลองเรื่อง การออกแบบและสร้างที่อยู้อาสัยของนกเพนกวิน
5. การทดลองเรื่อง การสร้างที่อยู่อาศัยของนกเพนกวินโดยใช้หลักวิศวกรรม