ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

วิชาชีววิทยา
1. การทดลองเรื่อง การลำเลียงสารผ่านเซลล์พืช
2. การทดลองเรื่อง การคายน้ำของพืช
3. การทดลองเรื่อง สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับไต
4. การทดลองเรื่อง เทอร์มอสแตทในร่างกาย
5. การทดลองเรื่อง การรักษาอุณหภูมิในร่างกายของสัตว์ในเขตร้อนและเขตหนาว
6. การทดลองเรื่อง การให้วัคซีนแก่เด็กในวัยต่างๆ
7. การทดลองเรื่อง การเปลี่ยนแปลงจำนวนเซลล์เม็ดเลือดขาวในผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อ HIV 
8. การทดลองเรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรมที่สังเกตเห็นได้ 
9. การทดลองเรื่อง ศึกษาโครโมโซมของเซลล์ปลายรากหอม
10. การทดลองเรื่อง เรียนรู้โครงสร้าง ดีเอ็นเอ
11. การทดลองเรื่อง ฝึกเขียนเพดดีกรี   
12. การทดลองเรื่อง การถ่ายทอดลักษณะโรคธาลัสซีเมีย
13. การทดลองเรื่อง ตรวจสอบตาบอดสี  
14. การทดลองเรื่อง การหาหมู่เลือด
15. การทดลองเรื่อง การสืบค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับมิวเทชัน
16. การทดลองเรื่อง สืบค้นข้อมูลการคัดเลือกตามธรรมชาติ
17. การทดลองเรื่อง สืบค้นข้อมูลการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์โดยมนุษย์
18. การทดลองเรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น
19. การทดลองเรื่อง การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
20. การทดลองเรื่อง ระบบนิเวศธรรมชาติของโลก
วิชาเคมี
21. การทดลองเรื่อง การค้นพบโครงสร้างอะตอม
22. การทดลองเรื่อง แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอิเล็กตรอนกับนิวเคลียส
23. การทดลองเรื่อง การจัดตัวของอิเล็กตรอนในอะตอมของธาตุบางชนิด
24. การทดลองเรื่อง ความสัมพันธ์ของจำนวนธาตุในแต่ละคาบกับจำนวนอิเล็กตรอนในแต่ละระดับพลังงาน
25. การทดลองเรื่อง สมบัติบางประการของสารประกอบไอออนิก
26. การทดลองเรื่อง จุดเดือด จุดหลอมเหลว ของสารประกอบไอออนิก
27 การทดลองเรื่อง การเปลี่ยนสีของสารประกอบแทรนซิชันบางชนิด
28. การทดลองเรื่อง การเกิดปฏิกิริยาเคมี
29. การทดลองเรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาของลวดแมกนีเซียมกับกรดไฮโดรคลอริก
30. การทดลองเรื่อง การสลายตัวของโซเดียมไทโอซัลเฟตที่อุณหภูมิต่างๆ
31. การทดลองเรื่อง บทบาทของโลหะทองแดงในปฏิกิริยาระหว่างสังกะสีกับกรดไฮโดรคลอริก
32. การทดลองเรื่อง ปิโตรเลียมกับสังคมและเศรษฐกิจ
33. การทดลองเรื่อง ผลกระทบที่เกิดจากการขนส่งน้ำมันดิบ
34. การทดลองเรื่อง ปัญหาการนำแหล่งก๊าซธรรมชาติมาใช้ประโยชน์
35. การทดลองเรื่อง ก๊าซชีวภาพ
36. การทดลองเรื่อง การสลายตัวของพลาสติก
 
37. การทดลองเรื่อง การทดสอบพลาสติกรีไซเคิล
38. การทดลองเรื่อง การทำยางในประเทศไทย
39. การทดลองเรื่อง การทำเส้นใยสังเคราะห์
40. การทดลองเรื่อง สุขภาพกับอาหาร
 วิชาฟิสิกส์
41. การทดลองเรื่อง การวัดอัตราเร็วโดยเครื่องเคาะสัญญาณเวลา
42. การทดลองเรื่อง การเคลื่อนที่ของวัตถุที่ตกแบบเสรี
43. การทดลองเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับความเร่ง
44. การทดลองเรื่อง การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์
45. การทดลองเรื่อง การเคลื่อนที่เป็นวงกลมในแนวระดับ
46. การทดลองเรื่อง การเคลื่อนที่แบบแกว่ง
47. การทดลองเรื่อง การชนกันของรถทดลองแบบยืดหยุ่น
48. การทดลองเรื่อง การชนกันของรถทดลองแบบไม่ยืดหยุ่น
49. การทดลองเรื่อง การระเบิดออกจากกัน
50. การทดลองเรื่อง การชนกันของลูกกลมโลหะในสองมิติ
51. การทดลองเรื่อง ความเค้นดึงและความเครียดดึง
52. การทดลองเรื่อง ความดันในของเหลว
53. การทดลองเรื่อง แรงลอยตัว
54. การทดลองเรื่อง แรงดึงผิวของของเหลว
55. การทดลองเรื่อง ความตึงผิวของของเหลว
56. การทดลองเรื่อง กฎของบอยล์
57. การทดลองเรื่อง กฎของชาร์ลส์
58. การทดลองเรื่อง หาความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยของอุณหภูมิ
59. การทดลองเรื่อง การสะท้อนของคลื่น
60. การทดลองเรื่อง การหักเหของคลื่น