ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

คุณสมบัติของ

ICT STEM LAB ON DEMAND

รายละเอียดคุณสมบัติของโปรแกรม

  1. เป็นระบบที่เป็นเว็บแอปพลิเคชั่น (Web Application) มีฟังก์ชั่นการทำงานอยู่บนเว็บผ่านทางโปรแกรมประเภทบราวเซอร์ และสามารถทำงานได้ในระบบเครือข่ายภายใน (Intranet) โดยติดตั้งโปรแกรมระบบทั้งหมดบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่แม่ข่าย  
  2. เป็นระบบที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Linux Server  
  3. เป็นระบบระบบที่รองรับการทำงานด้วยภาษาเว็บโปรแกรมมิ่ง (Web Programming Language)  
  4. เป็นระบบที่รองรับการทำงานร่วมกับ Apache Web Server  
  5. เป็นระบบที่สนับสนุนการทำงานร่วมกับโปรแกรมบราวเซอร์ เช่น Microsoft Explorer, Mozilla Firefox หรือ Google Chrome เป็นต้น  
  6. ระบบจะต้องสามารถจัดเก็บการทดลองวิทยาศาสตร์ โดยแยกตามหมวดหมู่เนื้อหาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนี้  
     
     ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
     - สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต  
     - สาระที่ 2 สารและสมบัติของสาร  
     - สาระที่ 3 แรงและการเคลื่อนที่  
     - สาระที่ 4 งานและพลังงาน  
     - สาระที่ 5 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ  
     - สาระที่ 6 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  
     ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
     - วิชาชีววิทยา  
     - วิชาเคมี  
     - วิชาฟิสิกส์  
     - วิชาวิทยาศาสตร์